Las ned pdf her

1- Oppstart og oppsigelse m.v.


Bestilling må skje minst fire uker før oppstart av monteringsarbeidet dersom ikke annet er særskilt
avtalt.

Oppsigelse av løpende leieforhold må skje skriftlig med minimum en ukes frist dersom ikke
annet er avtalt.

Dersom det er inngått avtale om montering er denne bindende for kunden, slik at kunden ved
avbestilling må dekke det tapet NSG påføres.

Eventuelle Særskilte sikkerhetstiltak må opplyses om.
Ved forsinket betaling fra kunden i mer en 14 dager har NSG rett til å heve ethvert avtaleforhold med
kunden og til å hente alle eiendeler som er utleid.

Dette innebærer at NSG har avtalt tilgang til
byggeplass og rett til å demontere og hente stillas. Det samme gjelder ved utløpt leietid.

Det er en del av leveringsvilkårene at kunden vedtar utlevering/tilbakelevering til NSG uten søksmål
ved utløp av leietiden eller ved heving, jf tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 annet ledd bokstav a).


2- Priser og fakturering m.v.


Enhetspriser gjelder for 1.gangs montering / demontering.
Ettersyn, endring, ombygging og tilpassing av stillas, blant annet kontroll og vedlikehold er
ikke inkludert i prisen for montering eller i prisen for leie, og må derfor avtales og faktureres
særskilt.


Enhetspriser er basert på en mengde av minimum 200 m2 sammenhengende om ikke annet er
avtalt.
Montering og demontering faktureres fortløpende ved ferdigstillelse på grunnlag av oppmålte
mengder og attesterte arbeidsordre. For kunder som godkjennes som kredittverdige faktureres 75 %
ved montering og 25 % ved demontering om ikke annet er avtalt. Utleier kan endre prisene dersom tid
og volum avviker fra det som er angitt.

Arbeider under 10 000,- faktureres i sin helhet.
Ekstra leie utover avtalt tid faktureres fortløpende en gang pr måned.


Mindre arbeider, venting, klargjøring, rengjøring, rydding, oppretting, snørydding og lignende
faktureres som tilleggsarbeid fortløpende.


Alle transportkostnader vil komme i tillegg til enhetsprisene med mindre annet er særskilt avtalt.
Deltakelse på byggemøte / vernerunder faktureres etter avtale.


Dersom avtalt montering eller demonteringsarbeid blir forsinket/ forhindret på grunn av forhold på
leietakers side, skal avtalt leie betales for tiden arbeidet blir forsinket/ forhindret.
Alle priser er ekskl. mva. Betalingsfrist er 30 dager dersom ikke annet er avtalt.


Det tilkommer 5 % forsikring på leien.
Eventuelle innsigelser mot fakturakrav må fremmes skriftlig og senest innen 10 dager etter
fakturadato.


3- Montering m.v.


Montering skjer etter krav og spesifikasjoner i bestillingen og i henhold til gjeldende lover
og forskrifter.


Ved bestilling av større veggavstand kan dette medføre ekstrakostnader for eksempel til
montering av innvendig rekkverk, konsoll.


Det forutsettes adkomst med lastebil, alternativt at leietager stiller kran til disposisjon kostnadsfritt.
Monteringsstedet skal være ryddet og fri for hindringer.


Arbeidene utføres under forutsetning av tilkomst med kranbil til monteringsstedet. Manuell
bæring til monteringssted ut over 10 meter faktureres etter medgått tid og gjeldende timerater. Ved
montering uten adkomst for kranbil, forutsettes fri kranhjelp eller annen maskinelle inn-og uttransport.
Et område for mellomlagring skal være tilgjengelig.


Stillaset må kunne innfestes på en enkel måte med øyebolt 12 x 80mm og plastplugg i minst hvert 4.
høydemeter. Konstruksjonen må kunne oppta de påførte lastene av minimum 300kg pr
innfestingspunkt. Andre nødvendig festemidler faktureres etter medgått tid og materialforbruk.
Kostnader i forbindelse med fundamentering og setninger i grunnen dekkes av
oppdragsgiver.


Mindre arbeider, horisontal bæring over 10 meter, venting, klargjøring, rengjøring,
ombygging, oppretting eller lignende faktureres separat med gjeldende timesats.
Utleier har rett til å montere sitt reklameskilt på stillaset.


Inndekning med Securiplast/ krympeplast er væravhenging, maksimalt vindkast for
montering av plast må være under 6m/s.


Tett duk , tak over tak Securiplast/Krympeplast, presenning sees på som et provisorisk
byggverk som ikke kan garanteres tett under alle værforhold. Utleier er da ikke ansvarlig for
lekkasje og vanninntrenging som måte forekomme på grunn av ugunstige værforhold eller
andre forhold som dyreliv.

Vedlikehold, reparasjon kan utføres som et tilleggsarbeid og
faktureres etter medgått tid og gjeldende timerater.


4- Overlevering og bruk m.v.


Stillaset overleveres leietakeren etter ferdigbefaring og godkjenning, og etter at rapportskjemaet
“Rapport om kontroll av stillas” er utfylt og attestert av stillasentreprenør og leietaker.


Stillaset kan ikke tas i bruk før «Rapport om kontroll av stillas» er godkjent. Om stillas
ønskes ferdigstilt utenfor leietakers arbeidstider, og ingen er til stede for å godkjenne og
signere dokumentet, kan dette mailes neste dag for signatur. Dersom leietaker tar i bruk
stillaset uten slik forutgående ferdigbefaring og dokumentasjon, har han automatisk akseptert
og godkjent stillaset.


Leietaker forplikter seg til å melde fra umiddelbart dersom han blir kjent med at stillaset/noen av
komponentene er skadet eller det for øvrig oppstår en situasjon som kan være farlig.
Leietaker har ikke rett til å utføre endringer på montert og godkjent stillas. Ved behov for
endringer skal utleier kontaktes.


Alt utleid materiell skal behandles forsvarlig av leietaker, og leietaker er ansvarlig for ethvert tap eller
skade på utstyret i leieperioden, med unntak av normal slitasje og elde.


Skader debiteres leietaker med faktisk eller estimert reparasjonskostnad. Tapt materiell debiteres
med gjenanskaffelseskostnad.


Leietaker er ansvarlig for enhver skade utstyret måtte påføre bygninger, gjenstander eller
personer i leieperioden, og leietakeren skal holde NSG skadesløs for slike skader og tap.
Leietakeren har ikke anledning til å feste nett, duk, presenninger eller tilsvarende uten forutgående
beregninger og dimensjonert innfestning av stillaset.


Forskrift om utførelse av arbeid fra 2011 har i kapittel 17 bestemmelser om arbeid i høyden, som
pålegger arbeidsgivere forpliktelser blant annet til risikovurdering, opplæring og kontroll. Det følger
av § 17-9 «Kontroll av stillas» at stillaset ikke bare skal kontrolleres ved montering, men også jevnlig
under bruk. Det skal alltid kontrolleres når det har vært ute av bruk i en uke eller mer, etter uvær og
når andre forhold kan ha virket inn på stabilitet og styrke. Det er krav til skriftlig rapport om kontroll
og at kontrollen skal utføres av kvalifisert personell.


Vi gjør oppmerksom på arbeidsgivers plikter, og at det må bestilles/avtales særskilt dersom vi etter
levering skal påta oss arbeid med kontroll m.v. I så fall faktureres vernerunder m.v med gjeldende
timesats.


5- Demontering:


Etter utløp av leieperioden vil NSG starte arbeidet med demontering av stillas så raskt som mulig.
Dersom arbeidet med demontering skal være ferdig innen en bestemt frist etter utløp av leieperioden
må dette avtales særskilt.


Stillaset skal være ryddet og rengjort før demontering. Nødvendig rydding før demontering blir
automatisk belastet kunden etter gjeldende timerater.


Leietaker har ikke rett til å demontere stillaset helt eller delvis med mindre annet er
skriftlig avtalt.


6- Utleiers erstatningsansvar:


Utleier er uten ansvar for ting- og personskade som stillaset eventuelt forårsaker og som ikke direkte
kan vises til at skyldes feil eller forsømmelse fra utleier.


Utleiers erstatningsansvar etter kontrakten er begrenset til direkte tap og omfatter derfor ikke
fortjenestetap eller annet indirekte tap.


7- Framleie


Leietakere kan ikke framleie eller overlate sine rettigheter etter denne avtale til andre.


8- Force Majeure m.v.


NSG er fritatt for leveringsplikt dersom levering hindres av forhold utenfor NSGs kontroll, herunder streik,
brann, lockout og offentlige påbud og forbud. Det samme gjelder ekstreme værforhold, inkludert vindstyrker
som NSG ikke med rimelighet kan forventes å overvinne virkningen av.

Ettersyn og vedlikehold etter montering er ikke inkludert i prisen og må avtales særskilt. Dersom stillaset er
forsvarlig montert, og deretter skades som følge av ekstreme værforhold, må kundene derfor dekke kostnadene
til utbedring. Dette omfatter også plastinndekkingen.

Norwegian Scaffold Group As.
Org.nr: 998162564
Telefon: 92244810
E-post: post@nsg.as
Industriveien 2
1640 Råde